Endast aktuella

Sökresultat för
Alla dokument , Teknikområde=E

149 träffar

pdf
SSG0001   Standard Utgåva 1
A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG.

pdf
SSG0001E   Standard Utgåva 1
A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP 1901-01-01
Purpose, interpretation and application of the document published by SSG.

pdf
SSG2230   Guide Utgåva 2
E, I, R, S 2021-08-20
Trycksatta anordningar – livscykelbaserad och tvärteknisk guide

pdf
SSG2230E   Guide Utgåva 2
E, I, R, S 2021-08-20
Pressurised equipment – life cycle based and multi-technical guide

pdf
SSG2240   Guide Utgåva 3
E, I, S 2018-09-24
Säkerhetskritisk instrumentering

pdf
SSG2241   Standard Utgåva 2
E, I, S 2018-02-15
Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG

pdf
SSG2242   Standard Utgåva 1
E, I, S 2013-02-04
Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering

pdf
SSG2242E   Standard Utgåva 1
E, I, S 2013-03-04
Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation

pdf
SSG2501   Standard Utgåva 1
E, I 2017-09-28
Teknisk specifikation. Anläggningsdata

pdf
SSG2501E   Standard Utgåva 1
E, I 2017-09-28
Technical specification. Plant design data

pdf
SSG2502   Standard Utgåva 3
E, I, M, R 2022-10-25
Teknisk specifikation – utrustning

pdf
SSG2502E   Standard Utgåva 3
E, I, M, R 2022-10-25
Technical specification – equipment

pdf
SSG3035   Standard Utgåva 3
B, E, I, M, FNP 2016-09-21
Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning

pdf
SSG3035E   Standard Utgåva 3
B, E, I, M 2016-09-21
Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment

pdf
SSG3042   Standard Utgåva 2
B, E, I, M 2016-09-21
Generella anvisningar för ljudprojektering av inre och yttre miljö

pdf
SSG3042E   Standard Utgåva 2
B, E, I, M 2016-09-21
General instructions for sound design of indoor and outdoor environments

pdf
SSG3499   Standard Utgåva 4
E, I, M, FNP 2022-07-01
Pneumatiska anläggningar – tekniska bestämmelser för leverans

pdf
SSG3499E   Standard Utgåva 4
E, I, M, FNP 2022-07-01
Pneumatic systems – technical regulations for delivery

pdf
SSG3700   Standard Utgåva 4
E, I, M, V 2022-06-29
VVS-system: Översikt och anläggningstekniskt underlag

pdf
SSG3700E   Standard Utgåva 4
E, I, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Overview and basis for plant engineering

pdf
SSG3701   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Miljöklassificering

pdf
SSG3701E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Environment classification

pdf
SSG3702   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Mediakoder, system, flödesscheman och dimensioneringsgrunder

pdf
SSG3702E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Media codes, systems, flow charts and initial design criteria

pdf
SSG3703   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Projekteringsförutsättningar för eltekniska driftrum

pdf
SSG3703E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for electrical operations rooms

pdf
SSG3704   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Projekteringsförutsättningar för processlokaler

pdf
SSG3704E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for process premises

pdf
SSG3705   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Projekteringsförutsättningar för personalutrymmen

pdf
SSG3705E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for personnel areas

pdf
SSG3706   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Kvalitetsangivelser av sakvaror för ventilation, kyla och värme

pdf
SSG3706E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Quality information, articles, ventilation, cooling and heating

pdf
SSG3707   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Märkning, provning, dokumentation och utbildning

pdf
SSG3707E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Marking, testing, documentation and training

pdf
SSG3708   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Smide och rörupphängningar – typlösningar

pdf
SSG3708E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Metalwork, pipe suspension – type solutions

pdf
SSG3709   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Komponentnumrering

pdf
SSG3709E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Component numbering

pdf
SSG3750   Standard Utgåva 2
E, I, M, V 2022-11-17
Värmeväxlare – teknisk specifikation

pdf
SSG3750E   Standard Utgåva 2
E, I, M, V 2022-11-17
Heat exchangers – technical specification

pdf
SSG3800   Standard Utgåva 9
E, I, M, FNP 2024-01-26
Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning

pdf
SSG3800E   Standard Utgåva 9
E, I, M, FNP 2024-01-26
General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments

pdf
SSG3901   Rapport Utgåva 2
A, B, E, I, M 2020-11-17
Projektstruktur - Förslag till disposition

pdf
SSG3901E   Rapport Utgåva 2
A, B, E, I, M 2020-11-17
Project structure - Planning scheme proposal

pdf
SSG4100   Standard Utgåva 6
E 2012-06-18
Montageanvisningar för elutrustningar

pdf
SSG4100E   Standard Utgåva 6
E 2012-06-18
Erection instructions for electrical equipment

pdf
SSG4101   Standard Utgåva 9
E 2013-04-09
Spänningsnivåer, spänningsgodhet och övertoner

pdf
SSG4101E   Standard Utgåva 9
E 2013-04-09
Voltage levels, voltage tolerances and harmonics

pdf
SSG4102   Standard Utgåva 3
E, I, M 2018-02-15
Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer

pdf
SSG4102E   Standard Utgåva 3
E, I, M 2018-02-15
Explosive applications - Electrical and mechanical installations

pdf
SSG4111   Standard Utgåva 9
E 2019-12-19
Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering – anvisningar för projektering

pdf
SSG4111E   Standard Utgåva 9
E 2019-12-19
DC systems for relay protection, control and indication – recommendations for engineering

pdf
SSG4112   Standard Utgåva 6
E 2013-09-02
Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering. Anvisningar för drift och underhåll

pdf
SSG4112E   Standard Utgåva 6
E 2013-09-02
Direct-current systems for relay protection, control and indication. Operation and maintenance

pdf
SSG4151   Standard Utgåva 8
E 2023-01-19
Ställverk för högst 1000 V växelspänning – underlag för teknisk dokumentation

pdf
SSG4151E   Standard Utgåva 8
E 2023-01-19
Switchgear and controlgear for max 1000 V alternating current – basis for technical documentation

pdf
SSG4152   Standard Utgåva 3
E 2015-07-10
Mellanspänningsställverk för växelspänning över 1 kV t.o.m. 24 kV

pdf
SSG4152E   Standard Utgåva 3
E 2015-07-10
Switch gear for A.C. voltages above 1 kV and up to and including 24 kV

pdf
SSG4155   Standard Utgåva 6
E 2016-11-24
Faskompensering

pdf
SSG4155E   Standard Utgåva 6
E 2016-01-15
Phase compensation

pdf
SSG4211   Standard Utgåva 9
E 2012-06-15
Mottagningstransformatorer, 3-fas, 50 Hz

pdf
SSG4211E   Standard Utgåva 9
E 2012-06-15
Tie transformers, 3-phase, 50 Hz

pdf
SSG4212   Standard Utgåva 9
E 2012-06-15
Distributions- och belysningstransformatorer, 3-fas, 50 Hz

pdf
SSG4212E   Standard Utgåva 9
E 2012-06-15
Distribution- and Lighting transformers, 3-phase, 50 Hz

pdf
SSG4250   Standard Utgåva 8
B, E, I 2016-01-22
Elektriska driftrum. Allmänna projekteringsanvisningar

pdf
SSG4250E   Standard Utgåva 8
B, E, I 2016-01-22
Electrical operation rooms. General project engineering instructions

pdf
SSG4310   Standard Utgåva 7
E, I 2021-02-25
Kablar – standardurval

pdf
SSG4310E   Standard Utgåva 7
E, I 2021-02-26
Cables – standard

pdf
SSG4360   Standard Utgåva 2
E 2009-06-03
Helkapslade kortslutna 3-fas låg- och mellanspänningsmotorer – Kapslingsklass IP 54/55

pdf
SSG4360E   Standard Utgåva 2
E 2009-06-03
Totally enclosed, squirrel-cage, 3-phase low- and medium voltage motors – Degree of protection IP 54/55

pdf
SSG4413   Standard Utgåva 7
E 2014-04-04
Spänningstransformatorer 3 - 145 kV. 50 Hz

pdf
SSG4413E   Standard Utgåva 7
E 2014-04-04
Voltage transformers, 3-145 kV, 50 Hz

pdf
SSG4414   Standard Utgåva 6
E 2013-10-30
Strömtransformatorer 3 - 145 kV. 50 Hz

pdf
SSG4414E   Standard Utgåva 6
E 2013-10-30
Current transformers, 3-145 kV, 50 Hz

pdf
SSG4415   Standard Utgåva 5
E 2013-10-30
Strömtransformatorer < 1 kV, 50 Hz

pdf
SSG4415E   Standard Utgåva 5
E 2013-10-30
Current transformers < 1 kV, 50 Hz

pdf
SSG4451   Standard Utgåva 4
B, E 2014-02-28
Belysning. Anvisningar för projektering

pdf
SSG4451E   Standard Utgåva 4
B, E 2014-02-28
Lighting. Guidelines for planning

pdf
SSG4500   Standard Utgåva 14
E, ES, AMV 2021-11-24
Elsäkerhet vid arbete för yrkespersoner

pdf
SSG4500E   Standard Utgåva 14
E, ES, AMV 2021-11-24
Electrical safety at work for professionals

pdf
SSG4501   Standard Utgåva 5
E, ES, I 2018-11-26
Systematiskt elsäkerhetsarbete – företagets elansvar

pdf
SSG4502   Standard Utgåva 1
E, ES 2023-04-28
Handbok för elanläggningsansvariga

pdf
SSG4502E   Standard Utgåva 1
E, ES 2023-06-16
Handbook for a person responsible for an electrical installation

pdf
SSG4510   Guide Utgåva 2
E, ES 2019-11-27
Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar

pdf
SSG4525   Standard Utgåva 5
B, E 2009-01-15
Jordnings- och potentialutjämningssystem. Anvisningar för planering och projektering

pdf
SSG4525E   Standard Utgåva 5
B, E 2009-01-15
Earthing and potential equalizations system. Recommendations for planning and design

pdf
SSG4530   Standard Utgåva 4
E 2011-09-08
Jordfelsövervakning för systemjordning, växelströmssystem

pdf
SSG4530E   Standard Utgåva 4
E 2011-09-08
Earth fault monitoring for system earthing in a.c. systems. Instructions

pdf
SSG4540   Standard Utgåva 4
E 2009-06-08
Elektrisk utrustning för telfrar, travers- och portalkranar. Anläggningstekniska anvisningar

pdf
SSG4540E   Standard Utgåva 4
E 2009-06-08
Electrical equipment for hoist blocks, overhead travelling cranes and portal cranes. Instructions for planning and constr.

pdf
SSG4552   Standard Utgåva 7
E, I 2013-12-18
Omfattning och leverans av dokumentation för el- och instrumentanläggningar

pdf
SSG4552E   Standard Utgåva 7
E, I 2013-12-18
Extent and supply of documentation for electrical- and instrument plant

pdf
SSG4580   Standard Utgåva 4
C, E, I 2009-06-08
Datorstöd för teknisk dokumentation (CAD)

pdf
SSG4700   Standard Utgåva 5
E, I, FNP 2010-02-24
Anläggningstekniska leveransbestämmelser för elektrisk utrustning ingående i maskinleverans

pdf
SSG4700E   Standard Utgåva 5
E, I 2010-02-24
Technical specification for electrical equipment included in machinery and mechanical equipment

pdf
SSG4802   Standard Utgåva 4
E, I 2009-07-10
Person-, maskin- och processäkerhet med elektroniska system.

pdf
SSG4802E   Standard Utgåva 4
E, I 2009-07-10
Personnel, equipment and process safety with electronic systems.

pdf
SSG4850   Standard Utgåva 6
E, I 2013-12-04
Utcheckning och idrifttagningsanvisningar av elektrisk utrustning

pdf
SSG4850E   Standard Utgåva 6
E, I 2013-12-04
Inspection and commissioning instructions for electrical equipment

pdf
SSG4851   Standard Utgåva 6
E, I, M, R 2015-07-02
Samordnad utcheckning av processanläggningar

pdf
SSG4851E   Standard Utgåva 6
E, I, M, R 2015-07-02
Coordinated final inspection of process plants

pdf
SSG4901   Rapport Utgåva 1
E, I 2017-09-28
Intelligenta informations- och funktionsutrustningar för startkopplare m.m.

pdf
SSG4901E   Rapport Utgåva 1
E, I 2017-09-28
Intelligent information and functional equipments for motor starters etc.

pdf
SSG4902   Rapport Utgåva 2
E, I 2017-09-28
Dokumentstruktur - Anläggningsstandard, el/instrument

pdf
SSG4902E   Rapport Utgåva 2
E, I 2017-09-28
Document structure - Installation standards, electricity/instruments

pdf
SSG4904   Rapport Utgåva 2
E 2009-06-03
Ekonomisk kabeldimensionering - Beräkningsanvisningar. Rapport.

pdf
SSG4904E   Rapport Utgåva 2
E 2009-06-03
Economical cable design - Calculation instruction

pdf
SSG4905   Rapport Utgåva 2
E, I 2010-01-25
Reservkraft och avbrottsfri kraftförsörjning. Allmänna projekteringsanvisningar. Rapport

pdf
SSG4905E   Rapport Utgåva 2
E, I 2010-01-25
Standby power and uninterruptible power supplies. General design guidelines. Report

pdf
SSG4906   Standard Utgåva 4
E, I 2016-01-22
Kabelanläggningar. Brandtekniska anvisningar. Rapport.

pdf
SSG4906E   Standard Utgåva 4
E, I 2016-01-22
Cable installations - fire regulations.

pdf
SSG4907   Standard Utgåva 3
E, I 2015-05-25
Kontaktpressning för Cu- och Al-förbindningar samt termografins betydelse i det förebyggande underhållet

pdf
SSG4907E   Standard Utgåva 3
E, I 2015-05-26
Crimped joints for Cu and Al connectors, and the imortance of thermography for preventive maintenance.

pdf
SSG4908   Rapport Utgåva 2
E, I 2005-04-01
Starkströmsutrustningar med integrerad elektronik i processdrivutrustningar

pdf
SSG4908E   Rapport Utgåva 2
E, I 2005-04-01
Power equipment with integrated electronics in process power equipment.

pdf
SSG4909   Standard Utgåva 3
E, I 2019-09-23
Anvisningar för EMC

pdf
SSG4909E   Standard Utgåva 3
E, I 2019-09-23
Instructions for EMC

pdf
SSG4910   Standard Utgåva 2
E 2011-12-06
Elkvalitet - Högre tillgänglighet på produktionsutrustningar

pdf
SSG4911   Rapport Utgåva 1
E 2013-11-28
Branchpraxis gällande elunderhåll för industrin 1-130kV

pdf
SSG5150   Standard Utgåva 5
E, I 2007-05-31
Jordning och skärmning av elektroniska utrustningar

pdf
SSG5150E   Standard Utgåva 5
E, I 2007-05-31
Earthing and screening of electronic equipment

pdf
SSG5225   Standard Utgåva 5
E, I 2017-09-28
Omfattning och leverans av dokumentation för styrsystemanläggningar

pdf
SSG5225E   Standard Utgåva 5
E, I 2007-05-31
Extent and delivery of documentation for control system installations

pdf
SSG5260   Standard Utgåva 4
E, I 2010-06-22
Checklista för kontrollrum

pdf
SSG5260E   Standard Utgåva 4
E, I 2010-06-22
Control room check list

pdf
SSG5262   Standard Utgåva 4
E, I 2009-06-09
Processbilduppbyggnad - Allmänna principer

pdf
SSG5262E   Standard Utgåva 4
E, I 2009-06-08
Process image construction - General principles

pdf
SSG5264   Standard Utgåva 5
E, I 2010-02-23
Processövervakning - Larmsignal och varningsindikering. Anvisningar för utformning.

pdf
SSG5264E   Standard Utgåva 5
E, I 2010-02-23
Process monitoring - Alarm signal and warning indication. Directives for design

pdf
SSG5269   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2017-09-28
Symboler för förenklade processflödesscheman.

pdf
SSG5269E   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2017-09-28
Symbols for simplified process flow diagrams

pdf
SSG5270   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2007-05-31
Symboler för processflödesscheman

pdf
SSG5270E   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2007-05-31
Graphic symbols for process flow diagrams

pdf
SSG5271   Standard Utgåva 5
C, E, I 2017-10-01
Symboler för el-, instrument-, styrsystemscheman - och förreglingsscheman

pdf
SSG5271E   Standard Utgåva 5
C, E, I 2017-10-03
Symbols for diagrams

pdf
SSG5272   Standard Utgåva 3
C, E, I 2017-09-29
Förreglingsscheman för processanläggningar

pdf
SSG5272E   Standard Utgåva 3
C, E, I 2017-09-29
System diagram for processplants

pdf
SSG5274   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R 2004-11-01
Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process och anläggningar

pdf
SSG5274E   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R 2004-11-01
Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants

pdf
SSG5275   Standard Utgåva 2
B, E, I, M, R 2015-03-06
Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning

pdf
SSG5275E   Standard Utgåva 2
B, E, I, M, R 2015-03-06
Function based identification system for processes and plants

pdf
SSG5276   Standard Utgåva 4
C, E, I, R 2012-10-23
Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman

pdf
SSG5276E   Standard Utgåva 4
C, E, I, R 2012-10-23
Codes and symbols for measurement and control functions in process flow diagram

pdf
SSG5280   Standard Utgåva 2
E, I 2010-01-20
Checklista för acceptanstest av styrsystem

pdf
SSG5280E   Standard Utgåva 2
E, I 2010-01-20
Checklist for acceptance-test of control system

pdf
SSG5904   Rapport Utgåva 2
E, I 2003-06-01
Optofiberteknik

pdf
SSG5904E   Rapport Utgåva 2
E, I 2003-06-01
Fibre optics

pdf
SSG5905   Rapport Utgåva 1
E, I 2002-06-01
Fältbussanläggningar

pdf
SSG5905E   Rapport Utgåva 1
E, I 2002-06-01
Fieldbus plants