Endast aktuella

Sökresultat för
Alla dokument , Teknikområde=M

81 träffar

pdf
SSG0001   Standard Utgåva 1
B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG.

pdf
SSG0001E   Standard Utgåva 1
B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
Purpose, interpretation and application of the document published by SSG.

pdf
SSG1484   Standard Utgåva 4
M 2020-12-10
Bandtransportörer – fasta

pdf
SSG1484E   Standard Utgåva 4
M 2020-12-10
Belt conveyors – permanently installed

pdf
SSG2502   Standard Utgåva 2
E, I, M, R 2017-09-15
Teknisk specifikation. Utrustning

pdf
SSG2502E   Standard Utgåva 2
M 2017-09-15
Technical specification. Equipment

pdf
SSG3030   Standard Utgåva 7
M 2020-07-03
Vibrationer i roterande maskiner och dess utrustningar – krav och rekommendationer för upphandling, drift och underhåll

pdf
SSG3030E   Standard Utgåva 7
M 2020-07-03
Vibrations in rotating machinery and its equipment – requirements and recommendations for procurement, operation and maintenance

pdf
SSG3035   Standard Utgåva 3
B, E, I, M 2016-09-21
Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning

pdf
SSG3035E   Standard Utgåva 3
B, E, I, M 2016-09-21
Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment

pdf
SSG3042   Standard Utgåva 2
B, E, I, M 2016-09-21
Generella anvisningar för ljudprojektering av inre och yttre miljö

pdf
SSG3042E   Standard Utgåva 2
B, E, I, M 2016-09-21
General instructions for sound design of indoor and outdoor environments

pdf
SSG3110   Guide Utgåva 1
A, M 2020-06-03
Checklista för uppdragsbeställning

pdf
SSG3110E   Guide Utgåva 1
A, M 2020-06-03
Checklist for task ordering

pdf
SSG3255   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2021-06-14
Tätningsvattensystem – anvisningar för utförande

pdf
SSG3255E   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2021-06-14
Water seal systems – general layout instructions

pdf
SSG3271   Standard Utgåva 1
M, MT 2017-09-15
Axeltätningar, funktionsupphandling

pdf
SSG3271E   Standard Utgåva 1
M, MT 2017-09-15
Shaft seals, functional procurement

pdf
SSG3272   Standard Utgåva 1
M, MT 2021-06-07
Teknisk specifikation – lagerskydd

pdf
SSG3272E   Standard Utgåva 1
M, MT 2021-06-07
Technical specification – bearing protection

pdf
SSG3280   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2018-12-05
Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering

pdf
SSG3280E   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2018-12-05
Flat gaskets – recommendations for the selection of material and mounting

pdf
SSG3340   Standard Utgåva 1
M 2016-11-30
Kravställning för växlar

pdf
SSG3340E   Standard Utgåva 1
M 2016-11-30
Requirements for gears

pdf
SSG3345   Standard Utgåva 1
M 2016-12-01
Valsar: Konstruktion, inspektion och service

pdf
SSG3345E   Standard Utgåva 1
M 2016-12-01
Rollers: Design, inspection and servicing

pdf
SSG3357   Standard Utgåva 5
M 2019-09-19
Remskydd

pdf
SSG3357E   Standard Utgåva 5
M 2019-09-19
Belt guards

pdf
SSG3358   Standard Utgåva 5
M 2018-11-16
Kopplings- och kardanaxelskydd

pdf
SSG3358E   Standard Utgåva 5
M 2018-11-16
Coupling guard and cardan shaft protection

pdf
SSG3381   Standard Utgåva 1
M 2017-10-27
Skruvtransportörer

pdf
SSG3381E   Standard Utgåva 1
M 2017-10-27
Screw conveyors

pdf
SSG3400   Standard Utgåva 4
M 2019-12-09
Smörjsystem – anvisningar för val och upphandling av system

pdf
SSG3400E   Standard Utgåva 4
M 2019-12-09
Lubrication systems – recommendations for selection and procurement

pdf
SSG3499   Standard Utgåva 3
E, I, M 2014-05-16
Pneumatiska anläggningar. Tekniska bestämmelser för leverans

pdf
SSG3499E   Standard Utgåva 3
E, I, M 2014-05-16
Pneumatic plants. Technical regulations for delivery

pdf
SSG3700   Standard Utgåva 3
E, I, M, V 2016-06-01
VVS-system

pdf
SSG3700E   Standard Utgåva 3
E, I, M, V 2016-06-01
Heating, ventilation and sanitation systems

pdf
SSG3750   Standard Utgåva 1
E, I, M, V 2018-03-13
Värmeväxlare, teknisk specifikation

pdf
SSG3750E   Standard Utgåva 1
E, I, M, V 2018-03-13
Heat exchangers, technical specification

pdf
SSG3800   Standard Utgåva 8
E, I, M 2017-06-29
Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning

pdf
SSG3800E   Standard Utgåva 8
E, I, M 2017-06-29
General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments

pdf
SSG3851   Standard Utgåva 4
M 2021-06-18
Teknisk specifikation för centrifugalpumpar

pdf
SSG3851E   Standard Utgåva 4
M 2021-06-18
Technical Specification for centrifugal pumps

pdf
SSG3852   Standard Utgåva 3
M 2017-12-12
Teknisk specifikation för fläktar

pdf
SSG3852E   Standard Utgåva 3
M 2017-12-12
Technical Specification for fans

pdf
SSG3853   Standard Utgåva 3
M 2016-11-30
Teknisk specifikation för växlar

pdf
SSG3853E   Standard Utgåva 3
M 2016-11-30
Technical Specification for gears

pdf
SSG3854   Standard Utgåva 1
M 2016-12-01
Teknisk specifikation för valsar

pdf
SSG3854E   Standard Utgåva 1
M 2016-12-01
Technical specification for rollers

pdf
SSG3901   Rapport Utgåva 2
A, B, E, I, M 2020-11-17
Projektstruktur - Förslag till disposition

pdf
SSG3901E   Rapport Utgåva 2
A, B, E, I, M 2020-11-17
Project structure - Planning scheme proposal

pdf
SSG3905   Rapport Utgåva 1
M 2016-08-30
Riktlinjer för bortslipning av defekter på valstappar

pdf
SSG4102   Standard Utgåva 3
E, I, M 2018-02-15
Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer

pdf
SSG4102E   Standard Utgåva 3
E, I, M 2018-02-15
Explosive applications - Electrical and mechanical installations

pdf
SSG4851   Standard Utgåva 6
E, I, M, R 2015-07-02
Samordnad utcheckning av processanläggningar

pdf
SSG4851E   Standard Utgåva 6
E, I, M, R 2015-07-02
Coordinated final inspection of process plants

pdf
SSG5274   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R 2004-11-01
Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process and anläggningar

pdf
SSG5274E   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R 2004-11-01
Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants

pdf
SSG5275   Standard Utgåva 2
B, E, I, M, R 2015-03-06
Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning

pdf
SSG5275E   Standard Utgåva 2
B, E, I, M, R 2015-03-06
Function based identification system for processes and plants

pdf
SSG6512   Standard Utgåva 3
B, M 2016-05-13
Maskinförankring och maskinfundament. Anvisningar för utförande

pdf
SSG6512E   Standard Utgåva 3
B, M 2016-05-13
Anchoring machinery and machine foundations. Recommendations for construction

pdf
SSG6515   Standard Utgåva 4
B, M 2019-05-06
Cisternfundament – anvisningar för utförande

pdf
SSG6515E   Standard Utgåva 4
B, M 2019-05-06
Bases for tanks – instructions for construction

pdf
SSG6551   Standard Utgåva 6
B, M 2020-12-14
Räcken av stålrör och rostfria stålrör – utförande

pdf
SSG6551E   Standard Utgåva 6
B, M 2020-12-14
Balustrade of steel tubing and stainless steel tubing – construction

pdf
SSG6555   Standard Utgåva 6
B, M 2020-12-10
Trappor av stål – utförande

pdf
SSG6555E   Standard Utgåva 6
B, M 2020-12-10
Stairs of steel – construction

pdf
SSG6556   Standard Utgåva 4
B, M 2018-10-04
Stegjärn – konstruktionsanvisning

pdf
SSG6556E   Standard Utgåva 4
B, M 2018-10-04
Rungs – design instructions

pdf
SSG6557   Standard Utgåva 3
B, M 2018-05-14
Brandstege utan och med brandvattenledning samt avslutning vid högt takkrön – konstruktionsanvisning

pdf
SSG6557E   Standard Utgåva 3
B, M 2018-05-14
Fire ladder without and with fire waterpipe and termination at tall roof crests – design instructions

pdf
SSG6560   Standard Utgåva 6
B, M 2020-12-09
Serviceplan och gångbanor av stål – utförande

pdf
SSG6560E   Standard Utgåva 6
B, M 2020-12-09
Service platforms and gangways of steel – construction

pdf
SSG7350   Standard Utgåva 3
M, R 2018-11-16
Pumpuppställningar

pdf
SSG7350E   Standard Utgåva 3
M, R 2018-11-16
Pump installation

pdf
SSG7355   Standard Utgåva 3
M, MT, R 2021-06-18
Centrifugalpumpar – rekommendationer för val av material och axeltätningsarrangemang

pdf
SSG7355E   Standard Utgåva 3
M, MT, R 2021-06-18
Centrifugal pumps – recommendations for the selection of materials and shaft seal arrangements

pdf
SSG7903   Standard Utgåva 3
A, M, R 2021-08-20
Trycksatta anordningar – gällande föreskrifter för tillverkning, användning, ombyggnation och reparation

pdf
SSG7903E   Standard Utgåva 3
A, M, R 2021-08-20
Pressurised equipment – provisions for manufacture, use, conversion and repair