Endast aktuella

Sökresultat för
Alla dokument , Teknikområde=B

86 träffar

pdf
SSG0001   Standard Utgåva 1
A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG.

pdf
SSG0001E   Standard Utgåva 1
A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP 1901-01-01
Purpose, interpretation and application of the document published by SSG.

pdf
SSG1001   Guide Utgåva 5
B, Y 2019-11-19
SSGs ytskyddsstandard – en översikt. Guide vid projektering och upphandling

pdf
SSG1001E   Guide Utgåva 5
B, Y 2019-11-19
SSG’s surface protection standard – an overview. Quick guide during planning and procurement

pdf
SSG1906   Rapport Utgåva 2
B, Y 2009-10-01
Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin.

pdf
SSG1906E   Rapport Utgåva 2
B, Y 2009-10-01
Seamless floor coatings of plastic-based compound in the pulp and paper industry.

pdf
SSG3035   Standard Utgåva 3
B, E, I, M, FNP 2016-09-21
Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning

pdf
SSG3035E   Standard Utgåva 3
B, E, I, M 2016-09-21
Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment

pdf
SSG3042   Standard Utgåva 2
B, E, I, M 2016-09-21
Generella anvisningar för ljudprojektering av inre och yttre miljö

pdf
SSG3042E   Standard Utgåva 2
B, E, I, M 2016-09-21
General instructions for sound design of indoor and outdoor environments

pdf
SSG3050   Guide Utgåva 1
B, M, R, U 2023-11-14
Guide för svetskrav – svensk industris gemensamma tolkningar och riktlinjer

pdf
SSG3050E   Guide Utgåva 1
B, M, R, U 2023-11-14
Welding Requirements Guide – Swedish industry’s common interpretations and guidelines

pdf
SSG3701   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Miljöklassificering

pdf
SSG3701E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Environment classification

pdf
SSG3702   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Mediakoder, system, flödesscheman och dimensioneringsgrunder

pdf
SSG3702E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Media codes, systems, flow charts and initial design criteria

pdf
SSG3703   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Projekteringsförutsättningar för eltekniska driftrum

pdf
SSG3703E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for electrical operations rooms

pdf
SSG3704   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Projekteringsförutsättningar för processlokaler

pdf
SSG3704E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for process premises

pdf
SSG3705   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Projekteringsförutsättningar för personalutrymmen

pdf
SSG3705E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for personnel areas

pdf
SSG3706   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Kvalitetsangivelser av sakvaror för ventilation, kyla och värme

pdf
SSG3706E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Quality information, articles, ventilation, cooling and heating

pdf
SSG3707   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Märkning, provning, dokumentation och utbildning

pdf
SSG3707E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Marking, testing, documentation and training

pdf
SSG3708   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Smide och rörupphängningar – typlösningar

pdf
SSG3708E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Metalwork, pipe suspension – type solutions

pdf
SSG3709   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
VVS-system: Komponentnumrering

pdf
SSG3709E   Standard Utgåva 1
B, E, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Component numbering

pdf
SSG3901   Rapport Utgåva 2
A, B, E, I, M 2020-11-17
Projektstruktur - Förslag till disposition

pdf
SSG3901E   Rapport Utgåva 2
A, B, E, I, M 2020-11-17
Project structure - Planning scheme proposal

pdf
SSG4250   Standard Utgåva 8
B, E, I 2016-01-22
Elektriska driftrum. Allmänna projekteringsanvisningar

pdf
SSG4250E   Standard Utgåva 8
B, E, I 2016-01-22
Electrical operation rooms. General project engineering instructions

pdf
SSG4451   Standard Utgåva 4
B, E 2014-02-28
Belysning. Anvisningar för projektering

pdf
SSG4451E   Standard Utgåva 4
B, E 2014-02-28
Lighting. Guidelines for planning

pdf
SSG4525   Standard Utgåva 5
B, E 2009-01-15
Jordnings- och potentialutjämningssystem. Anvisningar för planering och projektering

pdf
SSG4525E   Standard Utgåva 5
B, E 2009-01-15
Earthing and potential equalizations system. Recommendations for planning and design

pdf
SSG5274   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R 2004-11-01
Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process och anläggningar

pdf
SSG5274E   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R 2004-11-01
Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants

pdf
SSG5275   Standard Utgåva 2
B, E, I, M, R 2015-03-06
Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning

pdf
SSG5275E   Standard Utgåva 2
B, E, I, M, R 2015-03-06
Function based identification system for processes and plants

pdf
SSG6512   Standard Utgåva 4
B, M 2021-11-03
Maskinförankring och maskinfundament – anvisningar för utförande

pdf
SSG6512E   Standard Utgåva 4
B, M 2021-11-03
Anchoring machinery and machine foundations – recommendations for construction

pdf
SSG6515   Standard Utgåva 5
B, M 2024-02-29
Cisternfundament – anvisningar för utförande

pdf
SSG6515E   Standard Utgåva 5
B, M 2024-02-29
Bases for tanks – instructions for construction

pdf
SSG6516   Guide Utgåva 1
B 2024-06-13
Rekommendationer vid konstruktion av cisternparker med invallning

pdf
SSG6516E   Guide Utgåva 1
B 2024-06-13
Recommendations for the design of storage tank parks with retaining dikes

pdf
SSG6520   Standard Utgåva 4
B 2022-08-24
Fundament på yttertak inklusive tätning. Principutförande

pdf
SSG6520E   Standard Utgåva 4
B 2022-08-24
Foundations on roofs including sealing. General design

pdf
SSG6535   Standard Utgåva 4
B 2021-11-01
Telferbana – anvisningar för utförande av telferbalk

pdf
SSG6535E   Standard Utgåva 4
B 2021-11-01
Hoist track – instructions for construction of hoist beam

pdf
SSG6547   Guide Utgåva 1
B 2022-09-14
Traverskranbanor

pdf
SSG6547E   Guide Utgåva 1
B 2022-09-14
Overhead travelling crane tracks

pdf
SSG6551   Standard Utgåva 6
B, M 2020-12-14
Räcken av stålrör och rostfria stålrör – utförande

pdf
SSG6551E   Standard Utgåva 6
B, M 2020-12-14
Balustrade of steel tubing and stainless steel tubing – construction

pdf
SSG6555   Standard Utgåva 6
B, M 2020-12-10
Trappor av stål – utförande

pdf
SSG6555E   Standard Utgåva 6
B, M 2020-12-10
Stairs of steel – construction

pdf
SSG6556   Standard Utgåva 4
B, M 2023-06-22
Stegjärn – konstruktionsanvisning

pdf
SSG6556E   Standard Utgåva 4
B, M 2023-06-22
Rungs – design instructions

pdf
SSG6557   Standard Utgåva 3
B, M 2018-05-14
Brandstege utan och med brandvattenledning samt avslutning vid högt takkrön – konstruktionsanvisning

pdf
SSG6557E   Standard Utgåva 3
B, M 2018-05-14
Fire ladder without and with fire waterpipe and termination at tall roof crests – design instructions

pdf
SSG6560   Standard Utgåva 6
B, M 2020-12-09
Serviceplan och gångbanor av stål – utförande

pdf
SSG6560E   Standard Utgåva 6
B, M 2020-12-09
Service platforms and gangways of steel – construction

pdf
SSG6563   Standard Utgåva 4
B 2020-05-15
Kantskoningar av vinkelstång – utförande

pdf
SSG6563E   Standard Utgåva 4
B 2020-05-15
Edge protection by angle sections – instructions for construction

pdf
SSG6570   Standard Utgåva 4
B 2020-11-27
Golvbrunnar av spygatt-typ för betonggolv – principutföranden

pdf
SSG6570E   Standard Utgåva 4
B 2020-11-27
Floor gulleys of untrapped type in concrete floors – principle design

pdf
SSG6701   Standard Utgåva 4
B 2020-05-15
Fogar i betongkonstruktioner – utförande

pdf
SSG6701E   Standard Utgåva 4
B 2020-05-15
Joints in concrete structures – construction

pdf
SSG6704   Standard Utgåva 4
B 2019-05-07
Golvkanaler av betong, täckningar och kantskoningar

pdf
SSG6704E   Standard Utgåva 4
B 2019-05-07
Concrete floor channels, covers and edge protections

pdf
SSG6708   Standard Utgåva 4
B 2019-05-07
Väggenomföringar för kablar och slangar för tillfällig användning

pdf
SSG6708E   Standard Utgåva 4
B 2019-05-07
Wall penetrations for cables and flexes for occasional use

pdf
SSG6720   Standard Utgåva 5
B, R 2016-06-07
Rörgenomföring i plåtsandwichelement, plåtvägg, tegelvägg, betongvägg och bjälklag. Principutförande

pdf
SSG6720E   Standard Utgåva 5
B, R 2016-06-07
Pipe penetration through sheet metal sandwich panel, sheet metal walls, brick walls, concrete walls and floors. Typical construction

pdf
SSG6740   Standard Utgåva 3
B 2018-12-10
Förläggning av ledningar i mark. Allmänna tekniska rekommendationer

pdf
SSG6740E   Standard Utgåva 3
B 2018-12-10
Pipe laying below ground. General technical recommendations

pdf
SSG6795   Rapport Utgåva 2
B 2008-10-01
Taktäckningsmaterial. Översikt (ersätter SSG 5795)

pdf
SSG6795E   Rapport Utgåva 2
B 2008-10-01
Roof covering materials. A review (supersedes SSG 5795E)

pdf
SSG6907E   Rapport Utgåva 2
B 2011-03-01
Overhead travelling crane tracks

pdf
SSG6910   Rapport Utgåva 2
B 2008-10-01
Skador på betong i massa- och pappersindustrin samt sågverk. Rapport

pdf
SSG6910E   Rapport Utgåva 2
B 2008-10-01
Damage to concrete in the paper and pulp industry and sawmills

pdf
SSG6914   Rapport Utgåva 1
B 2011-03-01
Infästningar i betongkonstruktioner

pdf
SSG6914E   Rapport Utgåva 1
B 2011-03-01
Fixings in concrete structures

pdf
SSG6920   Rapport Utgåva 1
B 2022-08-25
Jalusilösningar för transformatorer