Endast aktuella

Sökresultat för
Alla dokument , Teknikområde=I

117 träffar

pdf
SSG0001   Standard Utgåva 1
A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG.

pdf
SSG0001E   Standard Utgåva 1
A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP 1901-01-01
Purpose, interpretation and application of the document published by SSG.

pdf
SSG1281   Standard Utgåva 3
I, S 2020-12-17
Akustiska och visuella varningssignaler

pdf
SSG2230   Guide Utgåva 2
E, I, R, S 2021-08-20
Trycksatta anordningar – livscykelbaserad och tvärteknisk guide

pdf
SSG2230E   Guide Utgåva 2
E, I, R, S 2021-08-20
Pressurised equipment – life cycle based and multi-technical guide

pdf
SSG2240   Guide Utgåva 3
E, I, S 2018-09-24
Säkerhetskritisk instrumentering

pdf
SSG2241   Standard Utgåva 2
E, I, S 2018-02-15
Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG

pdf
SSG2242   Standard Utgåva 1
E, I, S 2013-02-04
Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering

pdf
SSG2242E   Standard Utgåva 1
E, I, S 2013-03-04
Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation

pdf
SSG2501   Standard Utgåva 1
E, I 2017-09-28
Teknisk specifikation. Anläggningsdata

pdf
SSG2501E   Standard Utgåva 1
E, I 2017-09-28
Technical specification. Plant design data

pdf
SSG2502   Standard Utgåva 3
E, I, M, R 2022-10-25
Teknisk specifikation – utrustning

pdf
SSG2502E   Standard Utgåva 3
E, I, M, R 2022-10-25
Technical specification – equipment

pdf
SSG3035   Standard Utgåva 3
B, E, I, M, FNP 2016-09-21
Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning

pdf
SSG3035E   Standard Utgåva 3
B, E, I, M 2016-09-21
Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment

pdf
SSG3042   Standard Utgåva 2
B, E, I, M 2016-09-21
Generella anvisningar för ljudprojektering av inre och yttre miljö

pdf
SSG3042E   Standard Utgåva 2
B, E, I, M 2016-09-21
General instructions for sound design of indoor and outdoor environments

pdf
SSG3499   Standard Utgåva 4
E, I, M, FNP 2022-07-01
Pneumatiska anläggningar – tekniska bestämmelser för leverans

pdf
SSG3499E   Standard Utgåva 4
E, I, M, FNP 2022-07-01
Pneumatic systems – technical regulations for delivery

pdf
SSG3700   Standard Utgåva 4
E, I, M, V 2022-06-29
VVS-system: Översikt och anläggningstekniskt underlag

pdf
SSG3700E   Standard Utgåva 4
E, I, M, V 2022-06-29
Heating, ventilation and sanitation systems: Overview and basis for plant engineering

pdf
SSG3750   Standard Utgåva 2
E, I, M, V 2022-11-17
Värmeväxlare – teknisk specifikation

pdf
SSG3750E   Standard Utgåva 2
E, I, M, V 2022-11-17
Heat exchangers – technical specification

pdf
SSG3800   Standard Utgåva 9
E, I, M, FNP 2024-01-26
Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning

pdf
SSG3800E   Standard Utgåva 9
E, I, M, FNP 2024-01-26
General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments

pdf
SSG3901   Rapport Utgåva 2
A, B, E, I, M 2020-11-17
Projektstruktur - Förslag till disposition

pdf
SSG3901E   Rapport Utgåva 2
A, B, E, I, M 2020-11-17
Project structure - Planning scheme proposal

pdf
SSG4102   Standard Utgåva 3
E, I, M 2018-02-15
Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer

pdf
SSG4102E   Standard Utgåva 3
E, I, M 2018-02-15
Explosive applications - Electrical and mechanical installations

pdf
SSG4250   Standard Utgåva 8
B, E, I 2016-01-22
Elektriska driftrum. Allmänna projekteringsanvisningar

pdf
SSG4250E   Standard Utgåva 8
B, E, I 2016-01-22
Electrical operation rooms. General project engineering instructions

pdf
SSG4310   Standard Utgåva 7
E, I 2021-02-25
Kablar – standardurval

pdf
SSG4310E   Standard Utgåva 7
E, I 2021-02-26
Cables – standard

pdf
SSG4501   Standard Utgåva 5
E, ES, I 2018-11-26
Systematiskt elsäkerhetsarbete – företagets elansvar

pdf
SSG4552   Standard Utgåva 7
E, I 2013-12-18
Omfattning och leverans av dokumentation för el- och instrumentanläggningar

pdf
SSG4552E   Standard Utgåva 7
E, I 2013-12-18
Extent and supply of documentation for electrical- and instrument plant

pdf
SSG4580   Standard Utgåva 4
C, E, I 2009-06-08
Datorstöd för teknisk dokumentation (CAD)

pdf
SSG4700   Standard Utgåva 5
E, I, FNP 2010-02-24
Anläggningstekniska leveransbestämmelser för elektrisk utrustning ingående i maskinleverans

pdf
SSG4700E   Standard Utgåva 5
E, I 2010-02-24
Technical specification for electrical equipment included in machinery and mechanical equipment

pdf
SSG4802   Standard Utgåva 4
E, I 2009-07-10
Person-, maskin- och processäkerhet med elektroniska system.

pdf
SSG4802E   Standard Utgåva 4
E, I 2009-07-10
Personnel, equipment and process safety with electronic systems.

pdf
SSG4850   Standard Utgåva 6
E, I 2013-12-04
Utcheckning och idrifttagningsanvisningar av elektrisk utrustning

pdf
SSG4850E   Standard Utgåva 6
E, I 2013-12-04
Inspection and commissioning instructions for electrical equipment

pdf
SSG4851   Standard Utgåva 6
E, I, M, R 2015-07-02
Samordnad utcheckning av processanläggningar

pdf
SSG4851E   Standard Utgåva 6
E, I, M, R 2015-07-02
Coordinated final inspection of process plants

pdf
SSG4901   Rapport Utgåva 1
E, I 2017-09-28
Intelligenta informations- och funktionsutrustningar för startkopplare m.m.

pdf
SSG4901E   Rapport Utgåva 1
E, I 2017-09-28
Intelligent information and functional equipments for motor starters etc.

pdf
SSG4902   Rapport Utgåva 2
E, I 2017-09-28
Dokumentstruktur - Anläggningsstandard, el/instrument

pdf
SSG4902E   Rapport Utgåva 2
E, I 2017-09-28
Document structure - Installation standards, electricity/instruments

pdf
SSG4905   Rapport Utgåva 2
E, I 2010-01-25
Reservkraft och avbrottsfri kraftförsörjning. Allmänna projekteringsanvisningar. Rapport

pdf
SSG4905E   Rapport Utgåva 2
E, I 2010-01-25
Standby power and uninterruptible power supplies. General design guidelines. Report

pdf
SSG4906   Standard Utgåva 4
E, I 2016-01-22
Kabelanläggningar. Brandtekniska anvisningar. Rapport.

pdf
SSG4906E   Standard Utgåva 4
E, I 2016-01-22
Cable installations - fire regulations.

pdf
SSG4907   Standard Utgåva 3
E, I 2015-05-25
Kontaktpressning för Cu- och Al-förbindningar samt termografins betydelse i det förebyggande underhållet

pdf
SSG4907E   Standard Utgåva 3
E, I 2015-05-26
Crimped joints for Cu and Al connectors, and the imortance of thermography for preventive maintenance.

pdf
SSG4908   Rapport Utgåva 2
E, I 2005-04-01
Starkströmsutrustningar med integrerad elektronik i processdrivutrustningar

pdf
SSG4908E   Rapport Utgåva 2
E, I 2005-04-01
Power equipment with integrated electronics in process power equipment.

pdf
SSG4909   Standard Utgåva 3
E, I 2019-09-23
Anvisningar för EMC

pdf
SSG4909E   Standard Utgåva 3
E, I 2019-09-23
Instructions for EMC

pdf
SSG5150   Standard Utgåva 5
E, I 2007-05-31
Jordning och skärmning av elektroniska utrustningar

pdf
SSG5150E   Standard Utgåva 5
E, I 2007-05-31
Earthing and screening of electronic equipment

pdf
SSG5225   Standard Utgåva 5
E, I 2017-09-28
Omfattning och leverans av dokumentation för styrsystemanläggningar

pdf
SSG5225E   Standard Utgåva 5
E, I 2007-05-31
Extent and delivery of documentation for control system installations

pdf
SSG5253   Standard Utgåva 3
I 2004-11-01
Regleroptimering

pdf
SSG5253E   Standard Utgåva 3
I 2004-11-01
Control tuning

pdf
SSG5260   Standard Utgåva 4
E, I 2010-06-22
Checklista för kontrollrum

pdf
SSG5260E   Standard Utgåva 4
E, I 2010-06-22
Control room check list

pdf
SSG5262   Standard Utgåva 4
E, I 2009-06-09
Processbilduppbyggnad - Allmänna principer

pdf
SSG5262E   Standard Utgåva 4
E, I 2009-06-08
Process image construction - General principles

pdf
SSG5264   Standard Utgåva 5
E, I 2010-02-23
Processövervakning - Larmsignal och varningsindikering. Anvisningar för utformning.

pdf
SSG5264E   Standard Utgåva 5
E, I 2010-02-23
Process monitoring - Alarm signal and warning indication. Directives for design

pdf
SSG5269   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2017-09-28
Symboler för förenklade processflödesscheman.

pdf
SSG5269E   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2017-09-28
Symbols for simplified process flow diagrams

pdf
SSG5270   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2007-05-31
Symboler för processflödesscheman

pdf
SSG5270E   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2007-05-31
Graphic symbols for process flow diagrams

pdf
SSG5271   Standard Utgåva 5
C, E, I 2017-10-01
Symboler för el-, instrument-, styrsystemscheman - och förreglingsscheman

pdf
SSG5271E   Standard Utgåva 5
C, E, I 2017-10-03
Symbols for diagrams

pdf
SSG5272   Standard Utgåva 3
C, E, I 2017-09-29
Förreglingsscheman för processanläggningar

pdf
SSG5272E   Standard Utgåva 3
C, E, I 2017-09-29
System diagram for processplants

pdf
SSG5274   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R 2004-11-01
Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process och anläggningar

pdf
SSG5274E   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R 2004-11-01
Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants

pdf
SSG5275   Standard Utgåva 2
B, E, I, M, R 2015-03-06
Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning

pdf
SSG5275E   Standard Utgåva 2
B, E, I, M, R 2015-03-06
Function based identification system for processes and plants

pdf
SSG5276   Standard Utgåva 4
C, E, I, R 2012-10-23
Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman

pdf
SSG5276E   Standard Utgåva 4
C, E, I, R 2012-10-23
Codes and symbols for measurement and control functions in process flow diagram

pdf
SSG5280   Standard Utgåva 2
E, I 2010-01-20
Checklista för acceptanstest av styrsystem

pdf
SSG5280E   Standard Utgåva 2
E, I 2010-01-20
Checklist for acceptance-test of control system

pdf
SSG5301   Guide Utgåva 1
I 2023-09-12
Cybersäkert beteende i uppkopplade industrimiljöer

pdf
SSG5301E   Guide Utgåva 1
I 2023-09-12
Cyber-secure behaviour in linked industrial environments

pdf
SSG5402   Standard Utgåva 5
I 2022-06-20
Installationsprinciper – utrustning för analyser (A)

pdf
SSG5402E   Standard Utgåva 5
I 2022-06-20
Installation principles – analysis equipment (A)

pdf
SSG5403   Standard Utgåva 5
I 2022-06-20
Installationsprinciper – utrustning för flödesmätning (F)

pdf
SSG5403E   Standard Utgåva 5
I 2022-06-20
Installation principles – flow measurement equipment (F)

pdf
SSG5404   Standard Utgåva 7
I 2022-06-20
Installationsprinciper – utrustning för nivåmätning (L)

pdf
SSG5404E   Standard Utgåva 7
I 2022-06-20
Installation principles – level measurement equipment (L)

pdf
SSG5405   Standard Utgåva 5
I 2022-06-20
Installationsprinciper – utrustning för tryckmätning (P)

pdf
SSG5405E   Standard Utgåva 5
I 2022-06-20
Installation principles – pressure measurement equipment (P)

pdf
SSG5406   Standard Utgåva 5
I 2022-06-20
Installationsprinciper – utrustning för temperaturmätning (T)

pdf
SSG5406E   Standard Utgåva 5
I 2022-06-20
Installation principles – temperature measurement equipment (T)

pdf
SSG5407   Standard Utgåva 6
I 2022-06-20
Installationsprinciper – utrustning för ventiler (V)

pdf
SSG5407E   Standard Utgåva 6
I 2022-06-20
Installation principles – equipment for valves (V)

pdf
SSG5408   Standard Utgåva 5
I 2022-06-20
Installationsprinciper – utrustning för övrigt (Ö)

pdf
SSG5408E   Standard Utgåva 5
I 2022-06-20
Installation principles – equipment for other (Ö)

pdf
SSG5410   Standard Utgåva 2
I 2010-02-23
Mätgivare för processreglering

pdf
SSG5410E   Standard Utgåva 2
I 2010-02-23
Measuring sensors for process control

pdf
SSG5415   Standard Utgåva 7
I 2022-06-20
Instrumentmontage – materialförteckning

pdf
SSG5415E   Standard Utgåva 7
I 2022-06-20
Instrument installation – list of materials

pdf
SSG5416   Standard Utgåva 9
I, R 2022-06-20
Processanslutningar

pdf
SSG5416E   Standard Utgåva 9
I, R 2022-06-20
Process connections

pdf
SSG5417   Standard Utgåva 4
I 2022-06-20
Montagedetaljer

pdf
SSG5417E   Standard Utgåva 4
I 2022-06-20
Installation details

pdf
SSG5418   Guide Utgåva 1
I 2022-06-28
Guide för instrumentmontage

pdf
SSG5418E   Guide Utgåva 1
I 2022-06-28
Instrument installation manual

pdf
SSG5904   Rapport Utgåva 2
E, I 2003-06-01
Optofiberteknik

pdf
SSG5904E   Rapport Utgåva 2
E, I 2003-06-01
Fibre optics

pdf
SSG5905   Rapport Utgåva 1
E, I 2002-06-01
Fältbussanläggningar

pdf
SSG5905E   Rapport Utgåva 1
E, I 2002-06-01
Fieldbus plants