SSG4910

Titel

Elkvalitet - Högre tillgänglighet på produktionsutrustningar

Orientering

Kraven på tillgänglighet inom industrin har ökat markant under de senaste 15-20 åren,
vilket medfört en starkt ökad automati-seringsgrad vid våra produktionsanläggningar.
Detta har inneburit att kraven på en säker och störningsfri elleverans till våra fabriker har skärpts. Bristande elkvalitet förorsakar stora ekonomiska bortfall för industrin idag. Enbart för svenska massa- och pappersindustrin är det i storleksord-ningen 300 till 500 miljoner kronor årligen.
God elkvalitet är alltså en av förutsätt-ningarna för hög driftsäkerhet.SSG har
tillsammans med STRI1)och Elforsk2)medverkat i olika projekt, bl.a. ELVIS. Syftet har
varit att klarlägga hur stora industrins kostnader är på grund av "elkvalitets-relaterade störningar", identifiera orsakerna och föreslå åtgärder. ELVIS-projektet har rönt mycket stor uppmärk-samhet, även internationellt.
De utredningar och sammanställningar som gjorts, samt diskussioner med tillverkare
och nätbolag, pekar på ett antal enkla åtgärder som ger stora förbättringar. Uppföljning visar att det är möjligt med en återbetalningstid på ca 3-4 månader för de flesta bruken.

SSG-nummer
SSG4910
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2011-12-06
Granskad
2011-12-06
Status
Aktuell
Teknikområden
E
Teknikgrupper
E3:1 - Kraftförsörjning och distribution
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4910.

Filer

4910_2.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor