Prislista

Teknikområden: B

Genererad 2021-11-27 21:47:04

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
SSG1001 SSGs ytskyddsstandard – en översikt. Guide vid projektering och upphandling 5 Standard 0,00 kr B, Y
SSG1001 SSGs ytskyddsstandard – en översikt. Guide vid projektering och upphandling 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr B, Y
SSG1001E SSG’s surface protection standard – an overview. Quick guide during planning and procurement 5 Standard 0,00 kr B, Y
SSG1001E SSG’s surface protection standard – an overview. Quick guide during planning and procurement 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr B, Y
SSG1906 Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin. 2 Standard 1.550,00 kr B, Y
SSG1906 Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin. 2 Bilaga 660,00 kr B, Y
SSG1906E Seamless floor coatings of plastic-based compound in the pulp and paper industry. 2 Standard 1.550,00 kr B, Y
SSG1906E Seamless floor coatings of plastic-based compound in the pulp and paper industry. 2 Bilaga 660,00 kr B, Y
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Standard 1.550,00 kr B, E, I, M
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Bilaga 660,00 kr B, E, I, M
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Standard 1.550,00 kr B, E, I, M
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Bilaga 660,00 kr B, E, I, M
SSG3042 Generella anvisningar för ljudprojektering av inre och yttre miljö 2 Standard 1.075,00 kr B, E, I, M
SSG3042E General instructions for sound design of indoor and outdoor environments 2 Standard 1.075,00 kr B, E, I, M
SSG3901 Projektstruktur - Förslag till disposition 2 Standard 660,00 kr A, B, E, I, M
SSG3901E Project structure - Planning scheme proposal 2 Standard 660,00 kr A, B, E, I, M
SSG4250 Elektriska driftrum. Allmänna projekteringsanvisningar 8 Standard 1.300,00 kr B, E, I
SSG4250E Electrical operation rooms. General project engineering instructions 8 Standard 1.300,00 kr B, E, I
SSG4451 Belysning. Anvisningar för projektering 4 Standard 830,00 kr B, E
SSG4451E Lighting. Guidelines for planning 4 Standard 830,00 kr B, E
SSG4525 Jordnings- och potentialutjämningssystem. Anvisningar för planering och projektering 5 Standard 1.300,00 kr B, E
SSG4525E Earthing and potential equalizations system. Recommendations for planning and design 5 Standard 1.300,00 kr B, E
SSG5274 Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process och anläggningar 1 Standard 830,00 kr B, E, I, M, R
SSG5274E Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants 1 Standard 830,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275 Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning 2 Standard 3.235,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275E Function based identification system for processes and plants 2 Standard 3.235,00 kr B, E, I, M, R
SSG6512 Maskinförankring och maskinfundament – anvisningar för utförande 4 Standard 1.075,00 kr B, M
SSG6512 Maskinförankring och maskinfundament – anvisningar för utförande 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr B, M
SSG6512E Anchoring machinery and machine foundations – recommendations for construction 4 Standard 1.075,00 kr B, M
SSG6512E Anchoring machinery and machine foundations – recommendations for construction 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr B, M
SSG6515 Cisternfundament – anvisningar för utförande 4 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6515 Cisternfundament – anvisningar för utförande 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr B, M
SSG6515E Bases for tanks – instructions for construction 4 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6515E Bases for tanks – instructions for construction 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr B, M
SSG6520 Fundament på yttertak inklusive tätning. Principutförande 4 Standard 830,00 kr B
SSG6520E Foundations on roofs including sealing. General design 4 Standard 830,00 kr B
SSG6535 Telferbana – anvisningar för utförande av telferbalk 4 Standard 830,00 kr B
SSG6535E Hoist track – instructions for construction of hoist beam 4 Standard 830,00 kr B
SSG6551 Räcken av stålrör och rostfria stålrör – utförande 6 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6551E Balustrade of steel tubing and stainless steel tubing – construction 6 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6555 Trappor av stål – utförande 6 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6555E Stairs of steel – construction 6 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6556 Stegjärn – konstruktionsanvisning 4 Standard 660,00 kr B, M
SSG6556E Rungs – design instructions 4 Standard 660,00 kr B, M
SSG6557 Brandstege utan och med brandvattenledning samt avslutning vid högt takkrön – konstruktionsanvisning 3 Standard 1.075,00 kr B, M
SSG6557E Fire ladder without and with fire waterpipe and termination at tall roof crests – design instructions 3 Standard 1.075,00 kr B, M
SSG6560 Serviceplan och gångbanor av stål – utförande 6 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6560E Service platforms and gangways of steel – construction 6 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6563 Kantskoningar av vinkelstång – utförande 4 Standard 660,00 kr B
SSG6563E Edge protection by angle sections – instructions for construction 4 Standard 660,00 kr B
SSG6570 Golvbrunnar av spygatt-typ för betonggolv – principutföranden 4 Standard 830,00 kr B
SSG6570E Floor gulleys of untrapped type in concrete floors – principle design 4 Standard 830,00 kr B
SSG6701 Fogar i betongkonstruktioner – utförande 4 Standard 830,00 kr B
SSG6701E Joints in concrete structures – construction 4 Standard 830,00 kr B
SSG6704 Golvkanaler av betong, täckningar och kantskoningar 4 Standard 1.075,00 kr B
SSG6704 Golvkanaler av betong, täckningar och kantskoningar 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr B
SSG6704E Concrete floor channels, covers and edge protections 4 Standard 1.075,00 kr B
SSG6704E Concrete floor channels, covers and edge protections 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr B
SSG6708 Väggenomföringar för kablar och slangar för tillfällig användning 4 Standard 830,00 kr B
SSG6708E Wall penetrations for cables and flexes for occasional use 4 Standard 830,00 kr B
SSG6720 Rörgenomföring i plåtsandwichelement, plåtvägg, tegelvägg, betongvägg och bjälklag. Principutförande 5 Standard 1.075,00 kr B, R
SSG6720E Pipe penetration through sheet metal sandwich panel, sheet metal walls, brick walls, concrete walls and floors. Typical construction 5 Standard 1.075,00 kr B, R
SSG6740 Förläggning av ledningar i mark. Allmänna tekniska rekommendationer 3 Standard 1.300,00 kr B
SSG6740 Förläggning av ledningar i mark. Allmänna tekniska rekommendationer 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr B
SSG6740E Pipe laying below ground. General technical recommendations 3 Standard 1.300,00 kr B
SSG6740E Pipe laying below ground. General technical recommendations 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr B
SSG6795 Taktäckningsmaterial. Översikt (ersätter SSG 5795) 2 Standard 1.075,00 kr B
SSG6795E Roof covering materials. A review (supersedes SSG 5795E) 2 Standard 1.075,00 kr B
SSG6905 Invallningar för cisterner 2 Standard 1.075,00 kr B
SSG6905E Retaining dikes for cisterns 2 Standard 1.075,00 kr B
SSG6907 Traverskranbanor 2 Standard 1.300,00 kr B
SSG6907 Traverskranbanor 2 Bilaga 660,00 kr B
SSG6907E Overhead travelling crane tracks 2 Standard 1.300,00 kr B
SSG6907E Overhead travelling crane tracks 2 RedigerbarBilaga 660,00 kr B
SSG6910 Skador på betong i massa- och pappersindustrin samt sågverk. Rapport 2 Standard 1.300,00 kr B
SSG6910E Damage to concrete in the paper and pulp industry and sawmills 2 Standard 1.300,00 kr B
SSG6914 Infästningar i betongkonstruktioner 1 Standard 830,00 kr B
SSG6914E Fixings in concrete structures 1 Standard 830,00 kr B
SSG6915 Rekommendationer vid konstruktion av cisternparker med invallning 1 Standard 1.300,00 kr B
SSG6915E Recommendations on design of cistern parks with retaining dike 1 Standard 1.300,00 kr B