Prislista

Teknikområden: B

Genererad 2024-05-21 07:32:10

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG1001 SSGs ytskyddsstandard – en översikt. Guide vid projektering och upphandling 5 Standard 0,00 kr B, Y
SSG1001 SSGs ytskyddsstandard – en översikt. Guide vid projektering och upphandling 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr B, Y
SSG1001E SSG’s surface protection standard – an overview. Quick guide during planning and procurement 5 Standard 0,00 kr B, Y
SSG1001E SSG’s surface protection standard – an overview. Quick guide during planning and procurement 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr B, Y
SSG1906 Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin. 2 Standard 1 760,00 kr B, Y
SSG1906 Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin. 2 Bilaga 750,00 kr B, Y
SSG1906E Seamless floor coatings of plastic-based compound in the pulp and paper industry. 2 Standard 1 760,00 kr B, Y
SSG1906E Seamless floor coatings of plastic-based compound in the pulp and paper industry. 2 Bilaga 750,00 kr B, Y
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Standard 1 760,00 kr B, E, I, M, FNP
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Bilaga 750,00 kr B, E, I, M, FNP
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Standard 1 760,00 kr B, E, I, M
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Bilaga 750,00 kr B, E, I, M
SSG3042 Generella anvisningar för ljudprojektering av inre och yttre miljö 2 Standard 1 220,00 kr B, E, I, M
SSG3042E General instructions for sound design of indoor and outdoor environments 2 Standard 1 220,00 kr B, E, I, M
SSG3050 Guide för svetskrav – svensk industris gemensamma tolkningar och riktlinjer 1 Standard 2 840,00 kr B, M, R, U
SSG3050E Welding Requirements Guide – Swedish industry’s common interpretations and guidelines 1 Standard 2 840,00 kr B, M, R, U
SSG3701 VVS-system: Miljöklassificering 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3701E Heating, ventilation and sanitation systems: Environment classification 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3702 VVS-system: Mediakoder, system, flödesscheman och dimensioneringsgrunder 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3702E Heating, ventilation and sanitation systems: Media codes, systems, flow charts and initial design criteria 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3703 VVS-system: Projekteringsförutsättningar för eltekniska driftrum 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3703E Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for electrical operations rooms 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3704 VVS-system: Projekteringsförutsättningar för processlokaler 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3704E Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for process premises 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3705 VVS-system: Projekteringsförutsättningar för personalutrymmen 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3705E Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for personnel areas 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3706 VVS-system: Kvalitetsangivelser av sakvaror för ventilation, kyla och värme 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3706E Heating, ventilation and sanitation systems: Quality information, articles, ventilation, cooling and heating 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3707 VVS-system: Märkning, provning, dokumentation och utbildning 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3707 VVS-system: Märkning, provning, dokumentation och utbildning 1 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, E, M, V
SSG3707E Heating, ventilation and sanitation systems: Marking, testing, documentation and training 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3707E Heating, ventilation and sanitation systems: Marking, testing, documentation and training 1 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, E, M, V
SSG3708 VVS-system: Smide och rörupphängningar – typlösningar 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3708E Heating, ventilation and sanitation systems: Metalwork, pipe suspension – type solutions 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3709 VVS-system: Komponentnumrering 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3709E Heating, ventilation and sanitation systems: Component numbering 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3901 Projektstruktur - Förslag till disposition 2 Standard 750,00 kr A, B, E, I, M
SSG3901E Project structure - Planning scheme proposal 2 Standard 750,00 kr A, B, E, I, M
SSG4250 Elektriska driftrum. Allmänna projekteringsanvisningar 8 Standard 1 460,00 kr B, E, I
SSG4250E Electrical operation rooms. General project engineering instructions 8 Standard 1 460,00 kr B, E, I
SSG4451 Belysning. Anvisningar för projektering 4 Standard 940,00 kr B, E
SSG4451E Lighting. Guidelines for planning 4 Standard 940,00 kr B, E
SSG4525 Jordnings- och potentialutjämningssystem. Anvisningar för planering och projektering 5 Standard 1 460,00 kr B, E
SSG4525E Earthing and potential equalizations system. Recommendations for planning and design 5 Standard 1 460,00 kr B, E
SSG5274 Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process och anläggningar 1 Standard 940,00 kr B, E, I, M, R
SSG5274E Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants 1 Standard 940,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275 Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning 2 Standard 3 670,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275E Function based identification system for processes and plants 2 Standard 3 670,00 kr B, E, I, M, R
SSG6512 Maskinförankring och maskinfundament – anvisningar för utförande 4 Standard 1 220,00 kr B, M
SSG6512 Maskinförankring och maskinfundament – anvisningar för utförande 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, M
SSG6512E Anchoring machinery and machine foundations – recommendations for construction 4 Standard 1 220,00 kr B, M
SSG6512E Anchoring machinery and machine foundations – recommendations for construction 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, M
SSG6515 Cisternfundament – anvisningar för utförande 5 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6515 Cisternfundament – anvisningar för utförande 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, M
SSG6515E Bases for tanks – instructions for construction 5 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6515E Bases for tanks – instructions for construction 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, M
SSG6520 Fundament på yttertak inklusive tätning. Principutförande 4 Standard 940,00 kr B
SSG6520E Foundations on roofs including sealing. General design 4 Standard 940,00 kr B
SSG6535 Telferbana – anvisningar för utförande av telferbalk 4 Standard 940,00 kr B
SSG6535E Hoist track – instructions for construction of hoist beam 4 Standard 940,00 kr B
SSG6547 Traverskranbanor 1 Standard 940,00 kr B
SSG6547 Traverskranbanor 1 RedigerbarBilaga 750,00 kr B
SSG6547E Overhead travelling crane tracks 1 Standard 940,00 kr B
SSG6547E Overhead travelling crane tracks 1 RedigerbarBilaga 750,00 kr B
SSG6551 Räcken av stålrör och rostfria stålrör – utförande 6 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6551E Balustrade of steel tubing and stainless steel tubing – construction 6 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6555 Trappor av stål – utförande 6 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6555E Stairs of steel – construction 6 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6556 Stegjärn – konstruktionsanvisning 4 Standard 750,00 kr B, M
SSG6556E Rungs – design instructions 4 Standard 750,00 kr B, M
SSG6557 Brandstege utan och med brandvattenledning samt avslutning vid högt takkrön – konstruktionsanvisning 3 Standard 1 220,00 kr B, M
SSG6557E Fire ladder without and with fire waterpipe and termination at tall roof crests – design instructions 3 Standard 1 220,00 kr B, M
SSG6560 Serviceplan och gångbanor av stål – utförande 6 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6560E Service platforms and gangways of steel – construction 6 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6563 Kantskoningar av vinkelstång – utförande 4 Standard 750,00 kr B
SSG6563E Edge protection by angle sections – instructions for construction 4 Standard 750,00 kr B
SSG6570 Golvbrunnar av spygatt-typ för betonggolv – principutföranden 4 Standard 940,00 kr B
SSG6570E Floor gulleys of untrapped type in concrete floors – principle design 4 Standard 940,00 kr B
SSG6701 Fogar i betongkonstruktioner – utförande 4 Standard 940,00 kr B
SSG6701E Joints in concrete structures – construction 4 Standard 940,00 kr B
SSG6704 Golvkanaler av betong, täckningar och kantskoningar 4 Standard 1 220,00 kr B
SSG6704 Golvkanaler av betong, täckningar och kantskoningar 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr B
SSG6704E Concrete floor channels, covers and edge protections 4 Standard 1 220,00 kr B
SSG6704E Concrete floor channels, covers and edge protections 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr B
SSG6708 Väggenomföringar för kablar och slangar för tillfällig användning 4 Standard 940,00 kr B
SSG6708E Wall penetrations for cables and flexes for occasional use 4 Standard 940,00 kr B
SSG6720 Rörgenomföring i plåtsandwichelement, plåtvägg, tegelvägg, betongvägg och bjälklag. Principutförande 5 Standard 1 220,00 kr B, R
SSG6720E Pipe penetration through sheet metal sandwich panel, sheet metal walls, brick walls, concrete walls and floors. Typical construction 5 Standard 1 220,00 kr B, R
SSG6740 Förläggning av ledningar i mark. Allmänna tekniska rekommendationer 3 Standard 1 460,00 kr B
SSG6740 Förläggning av ledningar i mark. Allmänna tekniska rekommendationer 3 RedigerbarBilaga 750,00 kr B
SSG6740E Pipe laying below ground. General technical recommendations 3 Standard 1 460,00 kr B
SSG6740E Pipe laying below ground. General technical recommendations 3 RedigerbarBilaga 750,00 kr B
SSG6795 Taktäckningsmaterial. Översikt (ersätter SSG 5795) 2 Standard 1 220,00 kr B
SSG6795E Roof covering materials. A review (supersedes SSG 5795E) 2 Standard 1 220,00 kr B
SSG6905 Invallningar för cisterner 2 Standard 1 220,00 kr B
SSG6905E Retaining dikes for cisterns 2 Standard 1 220,00 kr B
SSG6907E Overhead travelling crane tracks 2 Standard 1 460,00 kr B
SSG6907E Overhead travelling crane tracks 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr B
SSG6910 Skador på betong i massa- och pappersindustrin samt sågverk. Rapport 2 Standard 1 460,00 kr B
SSG6910E Damage to concrete in the paper and pulp industry and sawmills 2 Standard 1 460,00 kr B
SSG6914 Infästningar i betongkonstruktioner 1 Standard 940,00 kr B
SSG6914E Fixings in concrete structures 1 Standard 940,00 kr B
SSG6915 Rekommendationer vid konstruktion av cisternparker med invallning 1 Standard 1 460,00 kr B
SSG6915E Recommendations on design of cistern parks with retaining dike 1 Standard 1 460,00 kr B
SSG6920 Jalusilösningar för transformatorer 1 Standard 0,00 kr B