Prislista

Teknikområden: S, U

Genererad 2019-04-24 21:54:31

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr B, E, I, M, R, RU, Y, S, U
SSG1281 Akustiska och visuella varningssignaler 2 Standard 695,00 kr I, S
SSG2000 Driftstatistik vid massa- och pappersindustrin 3 Standard 695,00 kr U
SSG2000D Betriebsstatistik der Halbstoff- und Papierindustrie 3 Standard 695,00 kr U
SSG2000E Operating statistics in the pulp and paper industry 3 Standard 695,00 kr U
SSG2001 Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal 4 Standard 1.995,00 kr U
SSG2001E Maintenance efficiency, terminology and key indicators. 4 Standard 1.995,00 kr U
SSG2002 Stöd för införande av operatörsunderhåll. 1 Standard 1.295,00 kr U
SSG2002E Guide for Introducing Operator Maintenance 1 Standard 1.295,00 kr U
SSG2005 Kritikalitetsanalys, införande och upprätthållande, för tekniska enheter 1 Standard 1.295,00 kr U
SSG2005 Kritikalitetsanalys, införande och upprätthållande, för tekniska enheter 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr U
SSG2005E Criticality Analysis, implementation and upholding, for technical items 1 Standard 1.295,00 kr U
SSG2005E Criticality Analysis, implementation and upholding, for technical items 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr U
SSG2008 Grundorsaksanalys 1 Standard 1.595,00 kr U
SSG2008 Grundorsaksanalys 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr U
SSG2008E Root Cause Analysis 1 Standard 1.595,00 kr U
SSG2008E Root Cause Analysis 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr U
SSG2101 Identifiering av riskkällor 2 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2102 Checklista enkel riskinventering 2 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2103 Handlingsplan 2 RedigerbarBilaga 395,00 kr S
SSG2104 Kemiska arbetsmiljörisker enligt AFS 2011:19 3 RedigerbarBilaga 695,00 kr S
SSG2105 Checklista intern brandskyddskontroll 2 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2106 Checklista säkra stopp 2 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2107 Konsekvensbedömning vid förändring av organisation och bemanning - AFS 2001:1 2 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2109 Arbetssäkerhetsanalys 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2110 Checklista skyddsrond 2 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2111 Arbetsmiljöplan 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2112 Riskidentifiering för införande av ny kemisk produkt 4 RedigerbarBilaga 695,00 kr S
SSG2113 Riskutredning av trycksatta anordningar 2 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2114 Checklista för riskbedömning vid användning av arbetsutrustning enligt AFS 1998:4 2 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2115 Arbetsschema för säkerhetsgranskning metod: HAZOP 2 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2116 Arbetsschema för säkerhetsgranskning metod: What-if 2 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2117 Arbetsschema för säkerhetsgranskning metod: Grovanalys 2 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2119 Arbetsschema för säkerhetsgranskning metod: Grovanalys vid förändringsarbete 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2121 Checklistor riktade skyddsronder 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2122 Riskbedömning - Hälsa - Personsäkerhet 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2200 Krav på säkerhetskurs för entreprenörer 21 Standard 0,00 kr S
SSG2200E Safety training requirements for contractors 20 Standard 0,00 kr S
SSG2220 Vägledning för säker av- och påställning av arbetsutrustning 1 Standard 1.095,00 kr A, S
SSG2230 Trycksatta anordningar, livscykelbaserad och tvärteknisk standard 1 Standard 895,00 kr E, I, R, S
SSG2240 Säkerhetskritisk instrumentering enligt SS-EN 61511-1 3 Standard 2.095,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 Standard 1.295,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Standard 1.095,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Bilaga 550,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Standard 1.095,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Bilaga 550,00 kr E, I, S
SSG2250 SSG Guide - Högtrycksskador 1 RedigerbarBilaga 0,00 kr S
SSG2901 Rekommendation av klassningskoder för registrering i underhållssystem 1 Standard 1.295,00 kr U