SSG7670

Titel

Allmänna tekniska bestämmelser för tillverkning och leverans av torn/cisterner i glasfiberarmerad plast

Orientering

Denna standard redovisar minimikraven vid konstruktion, tillverkning, montage, provning, kontroll, märkning och leverans av torn/cisterner i armerad plast, som innehåller vätska eller kondenserade gaser som uppfyller kraven i EU-direktivet PED 2014/68/EU. Standarden ger också hänvisningar till nationella föreskrifter som berör sådana cisterner.
Pressure Equipment Directive (PED) antogs av Europeiska Parlamentet i maj 2014. Arbetsmiljöverket implementerade EU-direktivet i Sverige den 19 juli 2016 i enlighet med föreskriften AFS 2016:1.
Boverket reglerar kraven på beräkning vid konstruktion och tillverkning av alla fasta cisterner som anses vara byggnadsverk eller delar av byggnadsverk, och kraven omfattar därmed plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Alla beräknings- och konstruktionskrav för cisterner där trycket över vätskeytan är mindre än eller lika med 0,5 bar ingår i Boverkets konstruktions- och tillverkningsregler.
Specifika krav för cisterner avsedda för brandfarliga vätskor finns i MSBFS 2018:3.
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 gäller för sekundära skydd inom vattenskyddsområden.
Alla krav på användning och kontroll finns i AFS 2017:3 och MSBFS 2018:3.
Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplanen eller i områdesbestämmelser har beslutat att det inte behövs för cisterner och andra fasta anläggningar. Anläggningsägaren ska ta reda på de lokala förutsättningarna.

SSG-nummer
SSG7670
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2021-12-17
Granskad
2021-12-17
Status
Aktuell
Teknikområden
R
Teknikgrupper
R9 - Tekniska bestämmelser vid entreprenader
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7670.

Filer

7670_3.pdf Huvuddokument 1460 kr
7670B1_3.xlsx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor