SSG7642

Titel

Konstruktion och tillverkning av svetsade cisterner i metalliska material

Orientering

Denna standard behandlar tekniska bestämmelser och kontroll vid konstruktion, tillverkning, montage, provning och märkning av cisterner innehållande vätska eller kondenserade gaser. Standarden ger också hänvisningar till nationella föreskrifter som berör sådana cisterner.

Boverket reglerar kraven på beräkning vid konstruktion och tillverkning av alla fasta cisterner som anses vara byggnadsverk eller del av byggnadsverk, och kraven omfattas därmed av plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Alla beräknings- och konstruktionskrav för cisterner där trycket över vätskeytan är mindre än eller lika med 0,5 bar hamnar under Boverkets konstruktions- och tillverkningsregler. Utförande av stålkonstruktioner ska göras enligt utförandestandarden om man följer EKS 11. Specifika krav för cisterner avsedda för brandfarliga vätskor finns under MSBFS 2018:3. Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 gäller för sekundära skydd inom vattenskyddsområde. Alla krav på användning och kontroll finns i AFS 2017:3 och MSBFS 2018:3.

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplanen eller i områdesbestämmelser har beslutat om undantag från kraven på bygglov för cisterner och andra fasta anläggningar. Anläggningsägaren ska förvissa sig om de lokala förutsättningarna.

SSG-nummer
SSG7642
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2019-10-17
Granskad
2019-10-17
Status
Aktuell
Teknikområden
R
Teknikgrupper
R9 - Tekniska bestämmelser vid entreprenader
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7642_2.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor